Quedeletras -

Novaya russkaya mechta ft Mot lyrics

34180 views

Novaya russkaya mechta ft Mot song lyrics music Listen Song lyrics - Top rusia

and#1058;and#1080;and#1084;and#1072;and#1090;and#1080; - and#1053;and#1086;and#1074;and#1072;and#1103; and#1088;and#1091;and#1089;and#1089;and#1082;and#1072;and#1103; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1072; ft. and#1052;and#1086;and#1090;

(and#1058;and#1080;and#1084;and#1072;and#1090;and#1080;):

and#1054;and#1085;and#1072; and#1079;and#1085;and#1072;and#1077;and#1090; and#1089;and#1077;and#1073;and#1077; and#1094;and#1077;and#1085;and#1091;. and#1047;and#1074;and#1077;and#1079;and#1076;and#1072; and#1088;and#1072;and#1081;and#1086;and#1085;and#1072;!

and#1057;and#1083;and#1080;and#1096;and#1082;and#1086;and#1084; and#1082;and#1088;and#1091;and#1090;and#1072;and#1103;, and#1095;and#1090;and#1086;and#1073;and#1099; and#1076;and#1072;and#1090;and#1100; and#1085;and#1086;and#1084;and#1077;and#1088; and#1090;and#1077;and#1083;and#1077;and#1092;and#1086;and#1085;and#1072;

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086;and#1084;and#1091; and#1087;and#1072;and#1094;and#1072;and#1085;and#1091; and#1080;and#1079; and#1089;and#1086;and#1089;and#1077;and#1076;and#1085;and#1077;and#1075;and#1086; and#1087;and#1086;and#1076;and#1098;and#1077;and#1079;and#1076;and#1072;.

and#1048; and#1074; and#1077;and#1105; and#1075;and#1088;and#1092;and#1080;and#1082;and#1077;, and#1082;and#1086;and#1085;and#1082;and#1088;and#1077;and#1090;and#1085;and#1086; and#1076;and#1083;and#1103; and#1084;and#1077;and#1085;and#1103; and#1085;and#1077;and#1090; and#1084;and#1077;and#1089;and#1090;and#1072;!

and#1053;and#1086; and#1085;and#1080;and#1095;and#1077;and#1075;and#1086;... and#1071; and#1085;and#1072;and#1075;and#1083;and#1099;and#1081;, and#1080; and#1091;and#1084;and#1077;and#1102; and#1082;and#1088;and#1091;and#1090;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;!

and#1059;and#1074;and#1077;and#1088;and#1077;and#1085;and#1085;and#1099;and#1081; and#1074; and#1089;and#1077;and#1073;and#1077;! and#1054;and#1076;and#1085;and#1080; and#1089;and#1087;and#1083;and#1086;and#1096;and#1085;and#1099;and#1077; and#1072;and#1084;and#1073;and#1080;and#1094;and#1080;and#1080;.

and#1042; and#1082;and#1072;and#1088;and#1084;and#1072;and#1085;and#1077; and#1087;and#1086;and#1082;and#1072; and#1085;and#1086;and#1083;and#1100;, and#1090;and#1086;and#1083;and#1100;and#1082;and#1086; and#1087;and#1088;and#1080;and#1074;and#1086;and#1076;and#1099; and#1074; and#1084;and#1080;and#1083;and#1080;and#1094;and#1080;and#1102;.

and#1055;and#1086;and#1074;and#1077;and#1088;and#1100;, and#1088;and#1072;and#1076;and#1080; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103; - and#1089;and#1091;and#1084;and#1077;and#1102; and#1103; and#1074;and#1089;and#1077;and#1075;and#1086; and#1076;and#1086;and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;!

and#1042;and#1079;and#1103;and#1083; and#1091; and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1072; and#1090;and#1072;and#1095;and#1082;and#1091;. and#1055;and#1086;and#1079;and#1074;and#1072;and#1083; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103; and#1074; and#1082;and#1080;and#1085;and#1086;. and#1055;and#1083;and#1077;and#1074;and#1072;and#1090;and#1100;,

and#1058;and#1099; and#1074;and#1099;and#1081;and#1076;and#1077;and#1096;and#1100; and#1080;and#1083;and#1080; and#1085;and#1077;and#1090; - and#1073;and#1091;and#1076;and#1091; and#1078;and#1076;and#1072;and#1090;and#1100; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103; and#1074;and#1089;and#1105; and#1088;and#1072;and#1074;and#1085;and#1086;.

and#1048; and#1095;and#1077;and#1088;and#1077;and#1079; and#1095;and#1072;and#1089; and#1089;and#1083;and#1091;and#1095;and#1080;and#1083;and#1086;and#1089;and#1100;... and#1055;and#1091;and#1083;and#1100;and#1089; and#1084;and#1086;and#1081; and#1087;and#1077;and#1088;and#1077;and#1089;and#1090;and#1072;and#1083; and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;.

and#1047;and#1072;and#1087;and#1086;and#1084;and#1085;and#1080; and#1101;and#1090;and#1086;and#1090; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100;! and#1057;and#1084;and#1086;and#1090;and#1088;and#1080;, and#1082;and#1072;and#1082; and#1087;and#1088;and#1077;and#1074;and#1088;and#1072;and#1097;and#1091;and#1089;and#1100; and#1103; and#1074; and#1087;and#1088;and#1080;and#1085;and#1094;and#1072;!

(and#1052;and#1086;and#1090;):

and#1054;and#1085;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1072;and#1083;and#1072; and#1086; and#1073;and#1086;and#1075;and#1072;and#1090;and#1086;and#1084; and#1087;and#1088;and#1080;and#1085;and#1094;and#1077;,

and#1063;and#1090;and#1086;and#1073;and#1099; and#1082;and#1091;and#1087;and#1080;and#1083; and#1077;and#1081; and#1079;and#1072;and#1084;and#1086;and#1082; and#1085;and#1072; and#1075;and#1086;and#1088;and#1077;!

and#1063;and#1090;and#1086;and#1073; and#1089; and#1050;and#1086;and#1084;and#1091;and#1085;and#1072;and#1083;and#1082;and#1086;and#1081; and#1085;and#1072;and#1082;and#1086;and#1085;and#1077;and#1094; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;,

and#1048; and#1087;and#1088;and#1086;and#1074;and#1086;and#1076;and#1080;and#1090;and#1100; and#1074;and#1089;and#1105; and#1083;and#1077;and#1090;and#1086; and#1074; and#1057;and#1072;and#1085;-and#1058;and#1088;and#1086;and#1087;and#1077;!

and#1053;and#1086; and#1091;and#1075;and#1086;and#1088;and#1072;and#1079;and#1076;and#1080;and#1083;and#1086; and#1077;and#1105; and#1074;and#1083;and#1102;and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;

and#1042; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086;and#1075;and#1086; and#1087;and#1072;and#1088;and#1085;and#1103;, and#1082;and#1072;and#1082; and#1080; and#1084;and#1099; and#1089; and#1090;and#1086;and#1073;and#1086;and#1081;!

and#1071; and#1086;and#1073;and#1077;and#1097;and#1072;and#1083; and#1077;and#1081; and#1074;and#1089;and#1077;and#1075;and#1086; and#1076;and#1086;and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;!

and#1041;and#1088;and#1086;and#1089;and#1080;and#1090;and#1100; and#1088;and#1072;and#1081;and#1086;and#1085;, and#1080; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1050;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;and#1081; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1050;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;and#1081; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1058;and#1086; and#1089;and#1072;and#1084;and#1086;and#1077; and#1095;and#1091;and#1074;and#1089;and#1090;and#1074;and#1086; - and#1083;and#1102;and#1073;and#1086;and#1074;and#1100;. and#1057;and#1084;and#1086;and#1090;and#1088;and#1102; and#1074; and#1086;and#1090;and#1088;and#1072;and#1078;and#1077;and#1085;and#1080;and#1077;. and#1045;!

and#1055;and#1088;and#1080;and#1096;and#1083;and#1086; and#1074;and#1088;and#1077;and#1084;and#1103; and#1074;and#1089;and#1105; and#1087;and#1086;and#1084;and#1077;and#1085;and#1103;and#1090;and#1100;, and#1074;and#1089;and#1105; and#1087;and#1086;and#1084;and#1077;and#1085;and#1103;and#1090;and#1100;!

(and#1058;and#1080;and#1084;and#1072;and#1090;and#1080;):

and#1054;! and#1085;and#1086;and#1095;and#1080; and#1073;and#1077;and#1079; and#1089;and#1085;and#1072;. and#1055;and#1086;and#1080;and#1089;and#1082; and#1089;and#1077;and#1073;and#1103; and#1091; and#1084;and#1080;and#1082;and#1088;and#1086;and#1092;and#1086;and#1085;and#1072;.

and#1053;and#1086;and#1074;and#1099;and#1077; and#1090;and#1088;and#1077;and#1082;and#1080; and#1074; and#1089;and#1077;and#1090;and#1080;. and#1057; and#1089;and#1086;and#1073;and#1086;and#1081; and#1076;and#1074;and#1072; and#1090;and#1077;and#1083;and#1077;and#1092;and#1086;and#1085;and#1072;.

and#1055;and#1086;and#1074;and#1077;and#1088;and#1100;, and#1084;and#1086;and#1081; and#1087;and#1077;and#1088;and#1074;and#1099;and#1081; and#1072;and#1083;and#1100;and#1073;and#1086;and#1084; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1073;and#1091;and#1076;and#1077;and#1090; and#1073;and#1086;and#1084;and#1073;and#1086;and#1081;!

and#1058;and#1099; and#1087;and#1086;and#1090;and#1077;and#1088;and#1087;and#1080;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1087;and#1088;and#1086;and#1087;and#1072;and#1076;and#1072;and#1102;, and#1085;and#1077; and#1073;and#1099;and#1074;and#1072;and#1102; and#1076;and#1086;and#1084;and#1072;...

and#1044;and#1077;and#1085;and#1100; and#1087;and#1088;and#1077;and#1079;and#1077;and#1085;and#1090;and#1072;and#1094;and#1080;and#1080; and#1074; and#1085;and#1086;and#1095;and#1085;and#1086;and#1084; and#1082;and#1083;and#1091;and#1073;and#1077;.

and#1055;and#1086;and#1093;and#1086;and#1078;and#1077; and#1074;and#1077;and#1089;and#1100; and#1088;and#1072;and#1081;and#1086;and#1085; and#1079;and#1085;and#1072;and#1077;and#1090; and#1086; and#1085;and#1072;and#1096;and#1077;and#1081; and#1075;and#1088;and#1091;and#1087;and#1087;and#1077;.

and#1043;and#1083;and#1091;and#1073;and#1086;and#1082;and#1080;and#1081; and#1074;and#1076;and#1086;and#1093;... and#1071; and#1074;and#1099;and#1093;and#1086;and#1078;and#1091; and#1080;and#1079; and#1090;and#1077;and#1084;and#1085;and#1086;and#1090;and#1099;.

and#1042;and#1086;and#1090; and#1090;and#1072;and#1082; and#1089;and#1073;and#1099;and#1074;and#1072;and#1102;and#1090;and#1089;and#1103; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1099;!

(and#1052;and#1086;and#1090;):

and#1054;and#1085;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1072;and#1083;and#1072; and#1086; and#1073;and#1086;and#1075;and#1072;and#1090;and#1086;and#1084; and#1087;and#1088;and#1080;and#1085;and#1094;and#1077;,

and#1063;and#1090;and#1086;and#1073;and#1099; and#1082;and#1091;and#1087;and#1080;and#1083; and#1077;and#1081; and#1079;and#1072;and#1084;and#1086;and#1082; and#1085;and#1072; and#1075;and#1086;and#1088;and#1077;!

and#1063;and#1090;and#1086;and#1073; and#1089; and#1050;and#1086;and#1084;and#1091;and#1085;and#1072;and#1083;and#1082;and#1086;and#1081; and#1085;and#1072;and#1082;and#1086;and#1085;and#1077;and#1094; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;,

and#1048; and#1087;and#1088;and#1086;and#1074;and#1086;and#1076;and#1080;and#1090;and#1100; and#1074;and#1089;and#1105; and#1083;and#1077;and#1090;and#1086; and#1074; and#1057;and#1072;and#1085;-and#1058;and#1088;and#1086;and#1087;and#1077;!

and#1053;and#1086; and#1091;and#1075;and#1086;and#1088;and#1072;and#1079;and#1076;and#1080;and#1083;and#1086; and#1077;and#1105; and#1074;and#1083;and#1102;and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;

and#1042; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086;and#1075;and#1086; and#1087;and#1072;and#1088;and#1085;and#1103;, and#1082;and#1072;and#1082; and#1080; and#1084;and#1099; and#1089; and#1090;and#1086;and#1073;and#1086;and#1081;!

and#1071; and#1086;and#1073;and#1077;and#1097;and#1072;and#1083; and#1077;and#1081; and#1074;and#1089;and#1077;and#1075;and#1086; and#1076;and#1086;and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;!

and#1041;and#1088;and#1086;and#1089;and#1080;and#1090;and#1100; and#1088;and#1072;and#1081;and#1086;and#1085;, and#1080; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1050;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;and#1081; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1050;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;and#1081; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1058;and#1086; and#1089;and#1072;and#1084;and#1086;and#1077; and#1095;and#1091;and#1074;and#1089;and#1090;and#1074;and#1086; - and#1083;and#1102;and#1073;and#1086;and#1074;and#1100;. and#1057;and#1084;and#1086;and#1090;and#1088;and#1102; and#1074; and#1086;and#1090;and#1088;and#1072;and#1078;and#1077;and#1085;and#1080;and#1077;. and#1045;!

and#1055;and#1088;and#1080;and#1096;and#1083;and#1086; and#1074;and#1088;and#1077;and#1084;and#1103; and#1074;and#1089;and#1105; and#1087;and#1086;and#1084;and#1077;and#1085;and#1103;and#1090;and#1100;, and#1074;and#1089;and#1105; and#1087;and#1086;and#1084;and#1077;and#1085;and#1103;and#1090;and#1100;!

(and#1058;and#1080;and#1084;and#1072;and#1090;and#1080;):

and#1055;and#1077;and#1088;and#1074;and#1099;and#1077; and#1089;and#1090;and#1088;and#1086;and#1095;and#1082;and#1080; and#1093;and#1080;and#1090;-and#1087;and#1072;and#1088;and#1072;and#1076;and#1086;and#1074;! and#1055;and#1077;and#1088;and#1074;and#1099;and#1077; and#1082;and#1086;and#1085;and#1090;and#1088;and#1072;and#1082;and#1090;and#1099;.

and#1057;and#1080;and#1076;and#1103; and#1074; and#1086;and#1090;and#1077;and#1083;and#1077;, and#1074;and#1080;and#1073;and#1080;and#1088;and#1072;and#1077;and#1084;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1087;and#1086;and#1077;and#1089;and#1090;and#1100; and#1085;and#1072; and#1079;and#1072;and#1074;and#1090;and#1088;and#1072;and#1082;!

and#1054;and#1089;and#1090;and#1072;and#1085;and#1077;and#1084;and#1089;and#1103; and#1074; and#1055;and#1072;and#1088;and#1080;and#1078;and#1077;. and#1042;and#1099;and#1083;and#1077;and#1090; and#1087;and#1086;and#1089;and#1090;and#1072;and#1074;and#1100; and#1085;and#1072; and#1079;and#1072;and#1074;and#1090;and#1088;and#1072;.

and#1044;and#1074;and#1072; and#1073;and#1080;and#1083;and#1077;and#1090; and#1074; Moulin Rouge. and#1055;and#1103;and#1090;and#1100; and#1084;and#1080;and#1085;and#1091;and#1090; and#1076;and#1086; and#1089;and#1090;and#1072;and#1088;and#1090;and#1072;!

and#1058;and#1074;and#1086;and#1103; and#1078;and#1080;and#1079;and#1085;and#1100; and#1089;and#1080;and#1083;and#1100;and#1085;and#1086; and#1080;and#1079;and#1084;and#1077;and#1085;and#1080;and#1083;and#1072;and#1089;and#1100;, and#1076;and#1072;?!

and#1050; and#1095;and#1105;and#1088;and#1090;and#1091; and#1087;and#1088;and#1080;and#1085;and#1094;and#1080;and#1087;! and#1042;and#1077;and#1076;and#1100; and#1090;and#1099; and#1074; and#1084;and#1077;and#1085;and#1103; and#1074;and#1083;and#1102;and#1073;and#1080;and#1083;and#1072;and#1089;and#1100;!

and#1047;and#1072;and#1087;and#1086;and#1084;and#1085;and#1080; and#1101;and#1090;and#1086;and#1090; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100;. and#1055;and#1091;and#1089;and#1090;and#1100; and#1073;and#1091;and#1076;and#1077;and#1090; and#1090;and#1072;and#1082; and#1074;and#1089;and#1077;and#1075;and#1076;and#1072;!

and#1057;and#1073;and#1099;and#1083;and#1072;and#1089;and#1100; and#1090;and#1074;and#1086;and#1103; - and#1085;and#1086;and#1074;and#1072;and#1103; and#1088;and#1091;and#1089;and#1089;and#1082;and#1072;and#1103; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1072;!

(and#1052;and#1086;and#1090;):

and#1054;and#1085;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1072;and#1083;and#1072; and#1086; and#1073;and#1086;and#1075;and#1072;and#1090;and#1086;and#1084; and#1087;and#1088;and#1080;and#1085;and#1094;and#1077;,

and#1063;and#1090;and#1086;and#1073;and#1099; and#1082;and#1091;and#1087;and#1080;and#1083; and#1077;and#1081; and#1079;and#1072;and#1084;and#1086;and#1082; and#1085;and#1072; and#1075;and#1086;and#1088;and#1077;!

and#1063;and#1090;and#1086;and#1073; and#1089; and#1050;and#1086;and#1084;and#1091;and#1085;and#1072;and#1083;and#1082;and#1086;and#1081; and#1085;and#1072;and#1082;and#1086;and#1085;and#1077;and#1094; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;,

and#1048; and#1087;and#1088;and#1086;and#1074;and#1086;and#1076;and#1080;and#1090;and#1100; and#1074;and#1089;and#1105; and#1083;and#1077;and#1090;and#1086; and#1074; and#1057;and#1072;and#1085;-and#1058;and#1088;and#1086;and#1087;and#1077;!

and#1053;and#1086; and#1091;and#1075;and#1086;and#1088;and#1072;and#1079;and#1076;and#1080;and#1083;and#1086; and#1077;and#1105; and#1074;and#1083;and#1102;and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;

and#1042; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086;and#1075;and#1086; and#1087;and#1072;and#1088;and#1085;and#1103;, and#1082;and#1072;and#1082; and#1080; and#1084;and#1099; and#1089; and#1090;and#1086;and#1073;and#1086;and#1081;!

and#1071; and#1086;and#1073;and#1077;and#1097;and#1072;and#1083; and#1077;and#1081; and#1074;and#1089;and#1077;and#1075;and#1086; and#1076;and#1086;and#1073;and#1080;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103;!

and#1041;and#1088;and#1086;and#1089;and#1080;and#1090;and#1100; and#1088;and#1072;and#1081;and#1086;and#1085;, and#1080; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1050;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;and#1081; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1050;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;and#1081; and#1076;and#1077;and#1085;and#1100; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1055;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1075;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;and#1089;and#1103; and#1079;and#1072; and#1084;and#1077;and#1095;and#1090;and#1086;and#1081;!

and#1058;and#1086; and#1089;and#1072;and#1084;and#1086;and#1077; and#1095;and#1091;and#1074;and#1089;and#1090;and#1074;and#1086; - and#1083;and#1102;and#1073;and#1086;and#1074;and#1100;. and#1057;and#1084;and#1086;and#1090;and#1088;and#1102; and#1074; and#1086;and#1090;and#1088;and#1072;and#1078;and#1077;and#1085;and#1080;and#1077;. and#1045;!

and#1055;and#1088;and#1080;and#1096;and#1083;and#1086; and#1074;and#1088;and#1077;and#1084;and#1103; and#1074;and#1089;and#1105; and#1087;and#1086;and#1084;and#1077;and#1085;and#1103;and#1090;and#1100;, and#1074;and#1089;and#1105; and#1087;and#1086;and#1084;and#1077;and#1085;and#1103;and#1090;and#1100;!

Novaya russkaya mechta ft Mot Download

Novaya russkaya mechta ft Mot Download

Album "Олимп" (2016)

Now you can Play the official video or lyrics video for the song Novaya russkaya mechta ft Mot included in the album Олимп [see Disk] in 2016 with a musical style Hip Hop . Song included in Top music rusia The Top of lyrics of this CD are the songs "Domoy feat Pavel Murashov" - "Gde ty gde ya feat. Egor Creed" - "klyuchi ot raya keys paradise" - "Novaya russkaya mechta ft Mot" - "Mara" - .

Look Timati biography and discography with all his recordings. His music can be found at their "Singles" - "Олимп" - .

or you can see expanded data on your social network Facebook Fans

and Fans tweeted twitter

videolyrics

Quedeletras >> Lyrics >> t >> Timati

- Gde ty gde ya feat. Egor Creed

- Olimp ft Pavel Murashov

- Novaya russkaya mechta ft Mot

- Domoy feat Pavel Murashov

- Vera brezhneva ya lyublyu tebya

- Final ft Anton Belyaev

- Davay

- klyuchi ot raya keys paradise

- Konskaya sila

- Mara

- Devochka konfeta

- Baklazhan

- Malenkiy princ ft Astudio

- Domofon ft Skrudzhi

- Grigoriy leps day mne uytio

- O posledney lyubvi na zemle ft Pavel Murashov

- Звездопад (Starfall) Тимати

Letra - Traducida- Lyrics

traduçao - Testo

Перевод песни

Deutsche Übersetzungen

Facebook

Twitter