Quedeletras -

Vera brezhneva ya lyublyu tebya lyrics

33255 views

Vera brezhneva ya lyublyu tebya song lyrics music Listen Song lyrics - Top rusia

and#1058;and#1080;and#1084;and#1072;and#1090;and#1080;, and#1042;and#1077;and#1088;and#1072; and#1041;and#1088;and#1077;and#1078;and#1085;and#1077;and#1074;and#1072; - and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;

(and#1042;and#1077;and#1088;and#1072; and#1041;and#1088;and#1077;and#1078;and#1085;and#1077;and#1074;and#1072;):

and#1042; and#1101;and#1090;and#1086; and#1089;and#1077;and#1088;and#1086;and#1077; and#1085;and#1077;and#1073;and#1086;, and#1075;and#1076;and#1077; and#1073;and#1099; and#1090;and#1099; and#1085;and#1080; and#1073;and#1099;and#1083;.

and#1055;and#1086;and#1089;and#1083;and#1072;and#1102; and#1089;and#1080;and#1075;and#1085;and#1072;and#1083;, and#1103; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

and#1053;and#1086; and#1084;and#1086;and#1083;and#1095;and#1072;and#1090; and#1074;and#1089;and#1077; and#1087;and#1088;and#1080;and#1073;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1080;and#1079;-and#1079;and#1072; and#1075;and#1083;and#1091;and#1087;and#1086;and#1081;.

and#1057;and#1089;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1078;and#1072;and#1083;and#1100;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1103; and#1085;and#1077; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1083;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;.

(and#1058;and#1080;and#1084;and#1072;and#1090;and#1080;):

and#1071; and#1087;and#1088;and#1099;and#1075;and#1085;and#1091;and#1083; and#1074; and#1090;and#1072;and#1095;and#1082;and#1091; and#1080; and#1093;and#1083;and#1086;and#1087;and#1085;and#1091;and#1083; and#1076;and#1074;and#1077;and#1088;and#1100;and#1102;.

and#1063;and#1077;and#1088;and#1077;and#1079; and#1076;and#1074;and#1086;and#1088; and#1087;and#1088;and#1086;and#1085;and#1077;and#1089;and#1089;and#1103; and#1095;and#1105;and#1088;and#1085;and#1099;and#1081; and#1043;and#1077;and#1083;and#1077;and#1085;.

and#1058;and#1099; and#1085;and#1077; and#1087;and#1086;and#1079;and#1074;and#1086;and#1085;and#1080;and#1096;and#1100;, and#1103; and#1091;and#1074;and#1077;and#1088;and#1077;and#1085;.

and#1058;and#1077;and#1073;and#1103; and#1080;and#1089;and#1082;and#1072;and#1090;and#1100; - and#1103; and#1073;and#1086;and#1083;and#1100;and#1096;and#1077; and#1085;and#1077; and#1085;and#1072;and#1084;and#1077;and#1088;and#1077;and#1085;.

and#1042;and#1089;and#1077; and#1085;and#1072;and#1096;and#1080; and#1087;and#1083;and#1072;and#1085;and#1099; and#1087;and#1086;and#1096;and#1083;and#1080; and#1082;and#1086; and#1076;and#1085;and#1091;.

and#1071; and#1083;and#1077;and#1090;and#1072;and#1083;, and#1072; and#1089;and#1077;and#1081;and#1095;and#1072;and#1089; - and#1090;and#1086;and#1085;and#1091;.

and#1048; and#1074;and#1089;and#1105;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1073;and#1099;and#1083;and#1086; - and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1085;and#1077; and#1079;and#1072;and#1073;and#1099;and#1090;and#1100;.

and#1042;and#1077;and#1076;and#1100; and#1085;and#1077; and#1082;and#1091;and#1088;and#1102;, and#1072; and#1079;and#1072;and#1093;and#1086;and#1090;and#1077;and#1083;and#1086;and#1089;and#1100; and#1079;and#1072;and#1082;and#1091;and#1088;and#1080;and#1090;and#1100;.

and#1058;and#1099; and#1087;and#1086;and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1072;and#1084; and#1089;and#1082;and#1072;and#1078;and#1077;and#1096;and#1100;: and#1069;and#1090;and#1086; and#1086;and#1085; and#1085;and#1077; and#1087;and#1088;and#1072;and#1074;!

and#1071; and#1087;and#1086;and#1082;and#1072;and#1078;and#1091; and#1076;and#1088;and#1091;and#1079;and#1100;and#1103;and#1084; and#1090;and#1074;and#1086;and#1080;and#1093; and#1089;and#1082;and#1077;and#1083;and#1077;and#1090;and#1086;and#1074; and#1096;and#1082;and#1072;and#1092;.

and#1052;and#1099; and#1079;and#1072;and#1082;and#1086;and#1085;and#1095;and#1080;and#1084; and#1089;and#1088;and#1072;and#1079;and#1091;, and#1077;and#1097;and#1105; and#1085;and#1077; and#1085;and#1072;and#1095;and#1072;and#1074;.

and#1053;and#1072;and#1096; and#1090;and#1072;and#1085;and#1076;and#1077;and#1084; and#1086;and#1087;and#1072;and#1089;and#1077;and#1085; - and#1087;and#1088;and#1077;and#1076;and#1091;and#1087;and#1088;and#1077;and#1078;and#1076;and#1072;and#1083; and#1052;and#1080;and#1085;and#1047;and#1076;and#1088;and#1072;and#1074;.

(and#1042;and#1088;and#1086;and#1076;and#1077; and#1085;and#1077; and#1089;and#1087;and#1077;and#1096;and#1080;and#1083;and#1080;), and#1090;and#1072;and#1082; and#1079;and#1072;and#1095;and#1077;and#1084; and#1073;and#1077;and#1078;and#1072;and#1090;and#1100;?

and#1054;and#1087;and#1103;and#1090;and#1100; and#1090;and#1103;and#1085;and#1077;and#1084; and#1078;and#1088;and#1077;and#1073;and#1080;and#1081;, and#1082;and#1086;and#1084;and#1091; and#1085;and#1072;and#1095;and#1080;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;.

and#1042;and#1089;and#1105; and#1101;and#1090;and#1086; and#1073;and#1088;and#1077;and#1076; - and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1084;and#1085;and#1077; and#1085;and#1072;and#1076;and#1086;

and#1041;and#1099;and#1083;and#1086; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

(and#1042;and#1077;and#1088;and#1072; and#1041;and#1088;and#1077;and#1078;and#1085;and#1077;and#1074;and#1072;):

and#1042; and#1101;and#1090;and#1086; and#1089;and#1077;and#1088;and#1086;and#1077; and#1085;and#1077;and#1073;and#1086;, and#1075;and#1076;and#1077; and#1073;and#1099; and#1090;and#1099; and#1085;and#1080; and#1073;and#1099;and#1083;

- and#1087;and#1086;and#1089;and#1083;and#1072;and#1102; and#1089;and#1080;and#1075;and#1085;and#1072;and#1083;, and#1103; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

and#1053;and#1086; and#1084;and#1086;and#1083;and#1095;and#1072;and#1090; and#1074;and#1089;and#1077; and#1087;and#1088;and#1080;and#1073;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1080;and#1079;-and#1079;and#1072; and#1075;and#1083;and#1091;and#1087;and#1086;and#1081;

and#1057;and#1089;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1078;and#1072;and#1083;and#1100;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1103; and#1085;and#1077; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1083;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;.

and#1048; and#1073;and#1099;and#1090;and#1100; and#1084;and#1086;and#1078;and#1077;and#1090;, and#1086;and#1076;and#1085;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;... and#1050;and#1090;and#1086; and#1087;and#1077;and#1088;and#1074;and#1099;and#1081; - and#1085;and#1077; and#1074;and#1072;and#1078;and#1085;and#1086;,

and#1056;and#1077;and#1096;and#1080;and#1090; and#1085;and#1072;and#1087;and#1080;and#1089;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;.

and#1053;and#1086; and#1091;and#1078;and#1077; and#1073;and#1091;and#1076;and#1077;and#1090; and#1087;and#1086;and#1079;and#1076;and#1085;and#1086;. and#1053;and#1072;and#1084; and#1089;and#1090;and#1086;and#1080;and#1083;and#1086; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086;

and#1044;and#1088;and#1091;and#1075; and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1091; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

(and#1058;and#1080;and#1084;and#1072;and#1090;and#1080;):

and#1044;and#1088;and#1091;and#1079;and#1100;and#1103; and#1082;and#1080;and#1076;and#1072;and#1102;and#1090; and#1087;and#1086; WhatsApp'and#1091; and#1092;and#1086;and#1090;and#1086;.

and#1053;and#1072; and#1085;and#1080;and#1093; and#1090;and#1099; and#1089; and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1080;and#1084;. and#1047;and#1072;and#1094;and#1077;and#1087;and#1080;and#1083;and#1086; and#1095;and#1090;and#1086;-and#1090;and#1086;.

and#1056;and#1072;and#1079;and#1074;and#1077; and#1086;and#1090;and#1085;and#1086;and#1096;and#1077;and#1085;and#1080;and#1103; and#1085;and#1091;and#1078;and#1076;and#1072;and#1102;and#1090;and#1089;and#1103; and#1074; and#1088;and#1077;and#1082;and#1083;and#1072;and#1084;and#1077;?

and#1071; and#1085;and#1077; and#1089;and#1083;and#1077;and#1078;and#1091; and#1079;and#1072; and#1090;and#1086;and#1073;and#1086;and#1102; and#1074; and#1080;and#1085;and#1089;and#1090;and#1072;and#1075;and#1088;and#1072;and#1084;and#1077;.

and#1069;and#1090;and#1086;and#1090; and#1075;and#1086;and#1088;and#1086;and#1076; and#1088;and#1072;and#1085;and#1100;and#1096;and#1077; and#1073;and#1099;and#1083; and#1073;and#1086;and#1083;and#1100;and#1096;and#1080;and#1084;.

and#1071; and#1088;and#1072;and#1079;and#1076;and#1072;and#1074;and#1072;and#1083; and#1083;and#1102;and#1073;and#1086;and#1074;and#1100;, and#1085;and#1086; and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1080;and#1084;.

and#1051;and#1080;and#1096;and#1100; and#1089; and#1090;and#1086;and#1073;and#1086;and#1102; and#1103; and#1074;and#1086;and#1096;and#1105;and#1083; and#1074; and#1088;and#1077;and#1078;and#1080;and#1084;.

and#1040; and#1090;and#1077;and#1087;and#1077;and#1088;and#1100;, and#1089;and#1090;and#1072;and#1083; and#1089;and#1086;and#1074;and#1089;and#1077;and#1084; and#1095;and#1091;and#1078;and#1080;and#1084;.

and#1058;and#1099; and#1087;and#1086;and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1072;and#1084; and#1089;and#1082;and#1072;and#1078;and#1077;and#1096;and#1100;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1089; and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1080;and#1084; and#1085;and#1072;and#1079;and#1083;and#1086;.

and#1047;and#1072;and#1089;and#1099;and#1087;and#1072;and#1102; and#1089; and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1086;and#1081;, and#1079;and#1072; and#1086;and#1082;and#1085;and#1086;and#1084; and#1089;and#1074;and#1077;and#1090;and#1083;and#1086;.

and#1042;and#1089;and#1105; and#1101;and#1090;and#1086; and#1073;and#1099;and#1083;and#1086;, and#1073;and#1099;and#1083;and#1086;, and#1074;and#1088;and#1086;and#1076;and#1077;, and#1085;and#1086; and#1077;and#1097;and#1077; and#1085;and#1077; and#1087;and#1088;and#1086;and#1096;and#1083;and#1086;.

and#1042; and#1083;and#1072;and#1076;and#1086;and#1085;and#1080; and#1086;and#1090; and#1073;and#1086;and#1082;and#1072;and#1083;and#1072; and#1083;and#1086;and#1087;and#1085;and#1091;and#1083;and#1086; and#1089;and#1090;and#1077;and#1082;and#1083;and#1086;.

(and#1042;and#1088;and#1086;and#1076;and#1077; and#1085;and#1077; and#1089;and#1087;and#1077;and#1096;and#1080;and#1083;and#1080;), and#1090;and#1072;and#1082; and#1079;and#1072;and#1095;and#1077;and#1084; and#1073;and#1077;and#1078;and#1072;and#1090;and#1100;?

and#1054;and#1087;and#1103;and#1090;and#1100; and#1090;and#1103;and#1085;and#1077;and#1084; and#1078;and#1088;and#1077;and#1073;and#1080;and#1081;, and#1082;and#1086;and#1084;and#1091; and#1085;and#1072;and#1095;and#1080;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;.

and#1042;and#1089;and#1105; and#1101;and#1090;and#1086; and#1073;and#1088;and#1077;and#1076; - and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1084;and#1085;and#1077; and#1085;and#1072;and#1076;and#1086;

and#1041;and#1099;and#1083;and#1086; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

(and#1042;and#1077;and#1088;and#1072; and#1041;and#1088;and#1077;and#1078;and#1085;and#1077;and#1074;and#1072;):

and#1042; and#1101;and#1090;and#1086; and#1089;and#1077;and#1088;and#1086;and#1077; and#1085;and#1077;and#1073;and#1086;, and#1075;and#1076;and#1077; and#1073;and#1099; and#1090;and#1099; and#1085;and#1080; and#1073;and#1099;and#1083;

- and#1087;and#1086;and#1089;and#1083;and#1072;and#1102; and#1089;and#1080;and#1075;and#1085;and#1072;and#1083;, and#1103; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

and#1053;and#1086; and#1084;and#1086;and#1083;and#1095;and#1072;and#1090; and#1074;and#1089;and#1077; and#1087;and#1088;and#1080;and#1073;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1080;and#1079;-and#1079;and#1072; and#1075;and#1083;and#1091;and#1087;and#1086;and#1081;

and#1057;and#1089;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1078;and#1072;and#1083;and#1100;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1103; and#1085;and#1077; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1083;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;.

and#1048; and#1073;and#1099;and#1090;and#1100; and#1084;and#1086;and#1078;and#1077;and#1090;, and#1086;and#1076;and#1085;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;... and#1050;and#1090;and#1086; and#1087;and#1077;and#1088;and#1074;and#1099;and#1081; - and#1085;and#1077; and#1074;and#1072;and#1078;and#1085;and#1086;,

and#1056;and#1077;and#1096;and#1080;and#1090; and#1085;and#1072;and#1087;and#1080;and#1089;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;.

and#1053;and#1086; and#1091;and#1078;and#1077; and#1073;and#1091;and#1076;and#1077;and#1090; and#1087;and#1086;and#1079;and#1076;and#1085;and#1086;. and#1053;and#1072;and#1084; and#1089;and#1090;and#1086;and#1080;and#1083;and#1086; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086;

and#1044;and#1088;and#1091;and#1075; and#1076;and#1088;and#1091;and#1075;and#1091; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

and#1042;and#1099;and#1076;and#1086;and#1093;-and#1074;and#1076;and#1086;and#1093;! and#1044;and#1086;and#1089;and#1095;and#1080;and#1090;and#1072;and#1090;and#1100; and#1076;and#1086; and#1089;and#1090;and#1072;,

and#1048; and#1086;and#1087;and#1103;and#1090;and#1100; and#1085;and#1072;and#1095;and#1072;and#1090;and#1100; and#1089; and#1095;and#1080;and#1089;and#1090;and#1086;and#1075;and#1086; and#1083;and#1080;and#1089;and#1090;and#1072;.

and#1052;and#1099;and#1089;and#1083;and#1080; and#1086; and#1090;and#1077;and#1073;and#1077; and#1085;and#1077; and#1076;and#1072;and#1102;and#1090; and#1079;and#1072;and#1073;and#1099;and#1090;and#1100;.

and#1047;and#1085;and#1072;and#1095;and#1080;and#1090;, and#1085;and#1077;and#1083;and#1077;and#1075;and#1082;and#1086; - and#1074;and#1079;and#1103;and#1090;and#1100; and#1080; and#1086;and#1090;and#1087;and#1091;and#1089;and#1090;and#1080;and#1090;and#1100;.

and#1057; and#1082;and#1077;and#1084; and#1090;and#1099; and#1090;and#1072;and#1084; and#1089;and#1077;and#1081;and#1095;and#1072;and#1089; - and#1083;and#1091;and#1095;and#1096;and#1077; and#1084;and#1085;and#1077; and#1085;and#1077; and#1079;and#1085;and#1072;and#1090;and#1100;.

and#1052;and#1085;and#1077; and#1076;and#1072;and#1074;and#1085;and#1086; and#1087;and#1086;and#1088;and#1072; and#1089;and#1077;and#1073;and#1103; and#1074; and#1088;and#1091;and#1082;and#1080; and#1074;and#1079;and#1103;and#1090;and#1100;.

and#1042;and#1089;and#1105; and#1101;and#1090;and#1086; and#1073;and#1088;and#1077;and#1076; - and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;and#1086; and#1084;and#1085;and#1077; and#1085;and#1072;and#1076;and#1086;

and#1041;and#1099;and#1083;and#1086; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

and#1042; and#1101;and#1090;and#1086; and#1089;and#1077;and#1088;and#1086;and#1077; and#1085;and#1077;and#1073;and#1086;, and#1075;and#1076;and#1077; and#1073;and#1099; and#1090;and#1099; and#1085;and#1080; and#1073;and#1099;and#1083;

- and#1087;and#1086;and#1089;and#1083;and#1072;and#1102; and#1089;and#1080;and#1075;and#1085;and#1072;and#1083;, and#1103; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;!

and#1053;and#1086; and#1084;and#1086;and#1083;and#1095;and#1072;and#1090; and#1074;and#1089;and#1077; and#1087;and#1088;and#1080;and#1073;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1080;and#1079;-and#1079;and#1072; and#1075;and#1083;and#1091;and#1087;and#1086;and#1081;

and#1057;and#1089;and#1086;and#1088;and#1099;, and#1078;and#1072;and#1083;and#1100;, and#1095;and#1090;and#1086; and#1103; and#1085;and#1077; and#1089;and#1082;and#1072;and#1079;and#1072;and#1083;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;.

and#1048; and#1073;and#1099;and#1090;and#1100; and#1084;and#1086;and#1078;and#1077;and#1090;, and#1086;and#1076;and#1085;and#1072;and#1078;and#1076;and#1099;... and#1050;and#1090;and#1086; and#1087;and#1077;and#1088;and#1074;and#1099;and#1081; - and#1085;and#1077; and#1074;and#1072;and#1078;and#1085;and#1086;,

and#1056;and#1077;and#1096;and#1080;and#1090; and#1085;and#1072;and#1087;and#1080;and#1089;and#1072;and#1090;and#1100;: and#1071; and#1083;and#1102;and#1073;and#1083;and#1102; and#1090;and#1077;and#1073;and#1103;.

and#1053;and#1086; and#1091;and#1078;and#1077; and#1073;and#1091;and#1076;and#1077;and#1090; and#1087;and#1086;and#1079;and#1076;and#1085;and#1086;. and#1053;and#1072;and#1084; and#1089;and#1090;and#1086;and#1080;and#1083;and#1086; and#1087;and#1088;and#1086;and#1089;and#1090;

Vera brezhneva ya lyublyu tebya Download

Vera brezhneva ya lyublyu tebya Download

Album "Олимп" (2016)

Now you can Play the official video or lyrics video for the song Vera brezhneva ya lyublyu tebya included in the album Олимп [see Disk] in 2016 with a musical style Hip Hop . Song included in Top music rusia The Top of lyrics of this CD are the songs "Domoy feat Pavel Murashov" - "Gde ty gde ya feat. Egor Creed" - "klyuchi ot raya keys paradise" - "Novaya russkaya mechta ft Mot" - "Mara" - .

Look Timati biography and discography with all his recordings. His music can be found at their "Singles" - "Олимп" - .

or you can see expanded data on your social network Facebook Fans

and Fans tweeted twitter

Quedeletras >> Lyrics >> t >> Timati

- Gde ty gde ya feat. Egor Creed

- Olimp ft Pavel Murashov

- Domoy feat Pavel Murashov

- Novaya russkaya mechta ft Mot

- Vera brezhneva ya lyublyu tebya

- Final ft Anton Belyaev

- Davay

- klyuchi ot raya keys paradise

- Konskaya sila

- Mara

- Devochka konfeta

- Baklazhan

- Malenkiy princ ft Astudio

- Domofon ft Skrudzhi

- Grigoriy leps day mne uytio

- O posledney lyubvi na zemle ft Pavel Murashov

- Звездопад (Starfall) Тимати

Letra - Traducida- Lyrics

traduçao - Testo

Перевод песни

Deutsche Übersetzungen

Facebook

Twitter