Quedeletras -

TOKYO Testo

لاموني عليك حيت كنجبدك بزاف
ما عارفينش بلي أهم حاجة عندي هي انتي
يما الشوفة في عينيك كتزيد تشجعني

بعض المرات حتى كنقول
ما بقا لي حد أنا في هاد الدنيا
كنبين ليك يما فرحان
وانا ربي وحدو عالم بيا
شفت في المراية وانا حشمان
قالت ليا مالك في وجهك الأحزان
وغادي في طريق كنسول راسي
وا يا دنياتي فين غادا بيا
سقيتهم الحليب سقاوني القطران
مسحي دموعك أمي ما كنرضاش
يما ماعقت وحتى مشات
ديك الشمعة اللي عليا را ضوات
سدو لي في وجهي گاع البيبان
نقصد البابور كون ما كنتي نتيا
فرخ ومسجون كيمتع الناس
وانا من طبعي كنخبي الأحزان
جاي كنتلاوح TMax بالحمر
نتيا اللي كدخليني يما في الفجر
عطيتهم كتاب من وراق الشجر
غادي يعاتبوك إلا غلطتي في السطر
وعلاش أدنيا غير قولي ليا
ونقول لي كنحس بيك ما كنقدرش
ياك شكرتيها ونوات الغدر
ربي يسهل أنا موالف بالعذاب

كنقول حياتي يا حياتي غير صبري
كنقول حياتي يا حياتي غير صبري
حالف تانعتقك يا يما أنا حالف
حالف تانعتقك يا يما أنا حالف
وإن شاء الله وإن شاء الله
غا يفرجها ربي
كنصبر روحي واخا ماشي أليز
كنصبر روحي واخا ماشي أليز

ساعة على ساعة عليا كتظلام أمي كظلام
نبكي ونندب فوق الكنطوار أمي
فوق الكونطوار
الجرح اللي فيا ما كيبراش أمي ما كيبراش
الما والشطابة غير باي باي أختي
غير باي باي

ساعة على ساعة عليا كتظلام أمي كظلام
نبكي ونندب فوق الكنطوار أمي
فوق الكونطوار
الجرح اللي فيا ما كيبراش أمي ما كيبراش
الما والشطابة غير باي باي أختي
غير باي باي

دموعي كينزلوا كنهز كفوفي
كنطلب ربي يتوب عليا
مالك أحياتي غير شوفي فيا
ما درت والو أنا في هاد الدنيا
وبغيت نحقق غير حلم صغير
ونشوف الضحكة في وجهك يما
كي غادي ندير نخطبك دلالي
جبت معايا غير الشوك في يديا
وعلاش آشمعة فزكتي الوراقي
وانتي عارفة النجوم كتواسيني
في طابلة الرجلة أنا والساقي
كنخوي لكلشي وكنخليني
إلى درتي الخير حاول تنساه
غير خليني ساكت خليني
يما غير صبري الدرويش كيموت
واحنا اللي فينا يكفينا

يما زعفان وظني خاب
وكنقول لحياتي غير كسيري
عاشرت الغراب ولقيتوا مصواب
كيحفر لك ويقول لك سيدي
آخرتها كفن شبر فوق الارض
إن شاء الله نموتوا رجال وقانعين
وصاني جدي وقال ليا الصحاب
ما ديرهمش وراك ديرهم جنبك
واما وقالوا عليا سوفاج
قالوا عليا سوفاج
حكموا عليا من الطاتواج
حكموا عليا من الطاتواج
حبوا يشوفوني كلا نهار
يشوفوني كلا نهار
مدمر طايح ليا المورال
مدمر طايح ليا المورال

ساعة على ساعة عليا كتظلام أمي كظلام
نبكي ونندب فوق الكنطوار أمي
فوق الكونطوار
الجرح اللي فيا ما كيبراش أمي ما كيبراش
الما والشطابة غير باي باي أختي
غير باي باي

ساعة على ساعة عليا كتظلام أمي كظلام
نبكي ونندب فوق الكنطوار أمي
فوق الكونطوار
الجرح اللي فيا ما كيبراش أمي ما كيبراش
الما والشطابة غير باي باي أختي
غير باي باي

الزنقة امتحان أ TOKYO
ما نتيقش أ TOKYO
واخا عينينا طافيين
الزنقة امتحان أ TOKYO
ما نتيقش أ TOKYO
واخا عينينا طافيين
TOKYO

ساعة على ساعة عليا كتظلام أمي كظلام
نبكي ونندب فوق الكنطوار أمي
فوق الكونطوار
الجرح اللي فيا ما كيبراش أمي ما كيبراش
الما والشطابة غير باي باي أختي
غير باي باي

ساعة على ساعة عليا كتظلام أمي كظلام
نبكي ونندب فوق الكنطوار أمي
فوق الكونطوار
الجرح اللي فيا ما كيبراش أمي ما كيبراش
الما والشطابة غير باي باي أختي
غير باي باي

TOKYO Traduzioni Testi Canzoni

Non lo so, la cosa più importante che ho sei tu
Ogni volta che lo sguardo nei tuoi occhi, mi incoraggerai

Alcune volte anche, diciamo
Non ho più nessuno quando sono in questo mondo
Lago Knbin, Yama Farhan
E io sono solo il mio Signore, il mondo di Pia
L'ho visto allo specchio mentre ero vestito
Leah Malik ha detto in faccia i dispiaceri
E Gadi sulla via di Rasi Consol
Wa O mio mondo, dov'è la mia vita?
Li ho annaffiati con il mio catrame di latte
Asciugati le lacrime, madre mia, non lo sono
Yama Maaqat e persino a piedi
Hai la candela che soffia
Soffiami in faccia a Biban
Intendiamo Al-Babour, poiché non eri un estraneo
Pulcino e imprigionato come piace alle persone
E io sono della mia natura come euforici dolori
Jai hai sventolato TMax in rosso
Dai, che mi è entrato all'alba
Ho dato loro un libro di foglie
Gadi ti ammonisce ma il mio errore in linea
E la linea di fondo non me lo dice
E noi mi diciamo, come se ti sentissi come te, non è come te
Yak Shukrtha e i semi del tradimento
Il mio Signore rende le cose facili, sono sintonizzato nel tormento

Come diciamo la mia vita, la mia vita è impaziente
Come diciamo la mia vita, la mia vita è impaziente
Sei fortunato, o Yama, lo giuro
Sei fortunato, o Yama, lo giuro
Se Dio vuole e Dio vuole
Ga rilasciato dal mio signore
Come pazienza spirituale e fratello Alise Walker
Come pazienza spirituale e fratello Alise Walker

Un'ora su un'ora è come l'oscurità di mia madre
Piangiamo e piangiamo per il kantwar di mia madre
Sopra il contorno
La mia ferita non è kebrash, mia madre non è kebrash
Alma e shattah non sono ciao ciao sorella mia
Non essere ciao ciao

Un'ora su un'ora è come l'oscurità di mia madre
Piangiamo e piangiamo per il kantwar di mia madre
Sopra il contorno
La mia ferita non è kebrash, mia madre non è kebrash
Alma e shattah non sono ciao ciao sorella mia
Non essere ciao ciao

Le mie lacrime mi hanno fatto tremare i palmi
Come richiesta, il mio Signore si pente di me
Il padrone della mia vita non mi vede
Non ho mai corso e sono in questo mondo
E volevo realizzare qualcosa di diverso da un piccolo sogno
Vediamo la risata sul tuo viso
Quindi Gadi gestiamo i tuoi discorsi indicativi
Non sono andato con le spine in mano
E il trattamento di Shama, Vzkati Al-Waraki
E sai che le stelle mi confortano
In Tabla Purslane io e il bene
Kankhoi Kalashi e Kanakhleeni
Per mio Dio, cerca di dimenticarlo
Fammi tacere
Ciò che non è la mia pazienza è il derviscio Kimut
Siamo abbastanza per noi

Yama Zaafan e io siamo rimasti delusi
Come diciamo alla mia vita non è la mia rottura
Andavi d'accordo con il corvo e avevi ragione
Per scavare per te e dirti mio padrone
Lo lasciò come un sudario a un centimetro dal suolo
A Dio piacendo, gli uomini moriranno contenti
E mio nonno mi ha detto i compagni
Non ho una parte dei loro dirham accanto a te
E hanno detto, Ali Sauvage
L'hanno detto ad Ali Sauvage
Mi hanno governato da Altatwaj
Mi hanno governato da Altatwaj
Amavano vedermi ogni giorno
Mi vedono entrambi i giorni
Taeh Leah Al Moral distrutta
Taeh Leah Al Moral distrutta

Un'ora su un'ora è come l'oscurità di mia madre
Piangiamo e piangiamo per il kantwar di mia madre
Sopra il contorno
La mia ferita non è kebrash, mia madre non è kebrash
Alma e shattah non sono ciao ciao sorella mia
Non essere ciao ciao

Un'ora su un'ora è come l'oscurità di mia madre
Piangiamo e piangiamo per il kantwar di mia madre
Sopra il contorno
La mia ferita non è kebrash, mia madre non è kebrash
Alma e shattah non sono ciao ciao sorella mia
Non essere ciao ciao

Alley un esame TOKYO
Di cosa parliamo di TOKYO
E fratello, i nostri occhi stanno fluttuando
Alley un esame TOKYO
Di cosa parliamo di TOKYO
E fratello, i nostri occhi stanno fluttuando
TOKYO

Un'ora su un'ora è come l'oscurità di mia madre
Piangiamo e piangiamo per il kantwar di mia madre
Sopra il contorno
La mia ferita non è kebrash, mia madre non è kebrash
Alma e shattah non sono ciao ciao sorella mia
Non essere ciao ciao

Un'ora su un'ora è come l'oscurità di mia madre
Piangiamo e piangiamo per il kantwar di mia madre
Sopra il contorno
La mia ferita non è kebrash, mia madre non è kebrash
Alma e shattah non sono ciao ciao sorella mia
Non essere ciao ciao

Letra- Traducida - Traduçao
Traduzioni - Перевод песни

Deutsche Übersetzungen


5979 views

Ora e possibile riprodurre il Video o testi video ufficiale per la canzone "TOKYO" incluso nell'album "Singles" [vedi disco] nel 2020 con un salto di stile Hip Pop Rock musicale. La parte superiore del testo di questo CD sono le canzoni "TOKYO" Testo ] Video - .
Guardate 7-TOUN biografia e discografia con tutti i suoi dischi . La sua musica puo essere trovato alla loro "Singles" [View] - .

Álbum: Singles

Top disco:

01- TOKYO


Top 7-TOUN:

1 TOKYO testo


© Aviso legal 2005